Đề tài và Dự án

Căn cứ vào công văn số 4313/BGTVT-KHCN về việc đề xuất bổ sung đề tài KH&CN cấp bộ năm 2018. Nhóm nhiên cứu mạnh GEOAI đã tiến hành lập đề cương và trình hội đồng xét duyệt một đề xuất liên quan đến việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong việc dự báo địa môi trường của khu vực nghiên cứu và đã được bộ thông qua và cấp kinh phí.

Chuyên mục phụ