Ngày 7-16 tháng 5 năm 2018, tại Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức buổi hội thảo với chủ đề “Land Use Status, Change and Impacts in Vietnam, Cambodia and Laos”. Nhóm nghiên cứu mạnh có một số thành viên tham gia dự và thảo luận tại Hội nghị.

Thông tin của Hội thảo: http://lcluc.umd.edu/projects/land-use-status-change-and-impacts-vietnam-cambodia-and-laos

Một số hình ảnh của hội thảo: